Za projektovanje čeličnih konstrukcija zadužen je tim saradnika, inženjera i tehničara koji je formiran da vaše zamisli i ideje, na brz, efikasan i kvalitetan način sprovede u delo.

Projektovanje čeličnih konstrukcija:

 • Izrada Idejnog rešenja,
 • izrada Situacionog rešenja (skica želja) i finalno,
 • izrada Glavnog projekta koji se radi tek po dobijanju lokacijske dozvole.
 1. IDEJNO REŠENJE - Na osnovu situacionog plana, radi  se Idejno rešenje, koji je osnova za sav dalji rad. Vi nam dajete PROJEKTNI ZADATAK, tj. definišemo parametre- funkcionalnu namenu objekta, sadržaje, prostornu koncepciju, dimenzije, odnosno gabarite objekta spratnost, način gradnje i materijale.
  Nakon toga radimo Idejno rešenje- osnove svih etaža, kao i 3D vizualizaciju samog objekta.
 2. SITUACIONO REŠENJE -  Kada smo kroz idejno rešenje definisali spoljne mere objekta, spratnost i željeni položaj vašeg budućeg objekta na parceli, radimo Situaciono rešenje – skicu želja. Vi podnosite Zahtev za izdavanje LOKACIJSKE DOZVOLE.
 3. GLAVNI PROJEKAT - Kada dobijete Pravila gradnje, sve prethodne uslove, mišljenja i lokacijsku dozvolu, kao osnovu za izradu Glavnog projekta, tek onda krećemo u zvanično projektovanje. Urađeno Idejno rešenje, pretvaramo u Glavni projekat.

U GLAVNOM PROJEKTU se definišu potrebne dimenzije i tačan položaj pojedinačnih konstruktivnih elemenata. U ovom projektu se definiše način obrade i pojedini upotrebljeni materijali. Pored toga, u projektu ćete dobiti orijentacione količine potrebnih materijala, kao i troškove izgradnje (predmet i predračun).

Glavni projekat sadrži naročito:

Opštu dokumentaciju:

 • rešenje o registraciji, rešenje o projektantu, licencu, projektni zadatak, pravila gradnje, saglasnosti, situacioni plan i lokacijsku dozvolu, izjavu o usaglašenosti projekata, pregled primenjenih zakona i propisa, poseban prilog iz zaštite na radu i vrednost objekta;

Arhitektonski projekat:

 • tehnički opis objekta, predračun građevinsko-zanatskih radova, pregled površina objekta po JUS U.C2.100:2002 i grafičke priloge (situacioni plan, crteže koji određuju objekat u prostoru – osnove, preseke i izglede)

Projekat konstrukcija:

 • tehnički izveštaj, statički proračun i grafičke priloge;
  plan oplate i armature, šemu stolarije, osnove, preseke

Radionički detalji:

 • Radionički detalji za sve elemente čeličnih konstrukcija objekta, specifikacija materijala, težine, specifikacija vijačne robe.

Projekat vodovoda i kanalizacije:

 • tehnički opis, predračun vodovoda i kanalizacije, hidraulički proračun, grafičke priloge – osnove i izometriju;

Projekat elektro instalacija:

 • tehnički opis, predračun elektro instalacija, proračune i grafičke priloge – osnove i šeme

Ukoliko želite više informacija,
kontaktirajte nas. Stojimo vam na raspolaganju.